Ajay Auradkar, Maharashtra Jeevan Pradhikaran - Sectional Engineer(M)